Loading...

+376 800.480

  • Català
  • English
  • Français
  • Español

Serveis

Vous êtes ici : Accueil / Serveis

ASSESSORAMENT FINANCER, COMPTABLE, ECONÒMIC I EMPRESARIAL

En aquest àmbit posem a la seva disposició un servei d'assessorament permanent que inclou entre d'altres, les següents àrees de servei:
• Assistència en la preparació i revisió de la informació financera (estats financers, pressupostos, plans de viabilitat, etc...); i així mateix, en l'aplicació de polítiques comptables.
• Assessorament continuat sobre les principals directrius financeres i comptables a seguir, ja sigui per normes legals o per directrius establertes per la Direcció o el grup al què pertany la Societat.
· Assistència i assessorament en la planificació i documentació en matèria de Preus de Transferència.
• Revisió i optimització dels processos clau i de suport de l'empresa.
· Optimització de la gestió de la tresoreria i finances.
Anàlisi de la viabilitat de projectes d'inversió.
• Assessorament financer en transaccions, valoracions, compres i/o vendes de negocis i societats.
• Assessorament com a Experts independents (pèrits) en matèria financera en tot tipus de procediments judicials, arbitrals i contenciós-administratius.
Assistència en context de frau i/o irregularitats de caire econòmic, financer i comptable. En aquest sentit, la nostra oferta de serveis comprèn els serveis de Prevenció, Detecció i Investigació de Frau i irregularitats.
Assistència en matèria de Blanqueig de Capitals, mitjançant la prestació de serveis de Prevenció i Detecció, així mateix preparant informes d'expert independent de revisió del compliment normatiu
Assistència com a Experts independents en entorns concursals i situacions de crisi empresarial.

Serveis
Contacte PDF

L'eficiència i eficàcia dels procediments administratius i financers de qualsevol empresa constitueix un element clau a l'hora de poder prendre decisions. Per a l'assoliment d'aquests objectius Alfa Capital A&A posa a la seva disposició un equip de professionals per què l'ajudin a assolir els millors estàndards de qualitat en el servei, minimitzant els riscos potencials i maximitzant el valor per l'accionista.

Administració i direcció

ASSESSORAMENT FISCAL ANDORRA

Alfa Capital Assessors i Auditors, disposa d'un Departament Fiscal amb professionals que compten amb una àmplia experiència en l'assessorament fiscal de tot tipus de casuístiques, des d'assessorament fiscal general de societats fins fiscalitat contenciosa, fiscalitat financera, fiscalitat internacional, així com l'assessorament fiscal en les diferents figures tributàries d'impostos directes i indirectes.

Els professionals de la nostra Firma relacionats amb l'assessorament fiscal tracten amb celeritat, confidencialitat i responsabilitat tots els temes fiscals que li són exposats.

ASSESSORAMENT FISCAL EN MATÈRIA DE:

Impost sobre Societats:

• Revisió de l’aplicació de les deduccions fiscals en la quota de tributació juntament amb la comprovació del compliment del requisits exigits per la normativa vigent a l’hora d’aplicar les esmentades deduccions.
• Assessorament a la Societat en la identificació dels incentius fiscals previstos en la normativa vigent que els hi resultin d’aplicació amb l’objectiu d’optimitzar les seves polítiques fiscals

Impost sobre la renda dels no residents:

• Anàlisis de les transaccions realitzades per la Societat amb els seus proveïdors estrangers per tal de verificar la correcta liquidació de les rendes subjectes al present impost.
Assistència a la Societat en el correcte compliment de la seva obligació de practicar la deguda retenció als rendiments abonats a persones o entitats no residents que operin dintre del territori del Principat d’Andorra sense establiment permanent.

Impost sobre la renda d’activitats econòmiques:

Analitzar la tipologia de rendiments obtinguts per persones físiques amb l’objectiu de determinar si les mateixes estan subjectes a l’impost sobre la renda d’activitats econòmiques.

Imposició indirecta:

• Anàlisis de les transaccions realitzades per la Societat, des d’un punt de vista de l’impost general indirecte, per tal de determinar si les operacions portades a terme per la Societat estan subjectes i/o exemptes al mateix.

• Assistència als nostres clients amb el compliment de les obligacions formals tributàries (Declaracions de les diverses figures impositives). Assessorament fiscal personal.

• Treballs especials de planificació i assessorament fiscal.